Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent; Andragoški asistent; Profesor geografije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Žitkovac (Poslato na 13-10-2021)

Pedagoški asistent; Andragoški asistent; Profesor geografije


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
18210 Žitkovac

Andragoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: najmanje srednja stručna sprema i savladan program za ostvarivanje OOO za andragoškog asistenta. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi:: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Vuk Karadžić“, 18210 Žitkovac. Kontakt telefon: 018/887-055.

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: najmanje srednja stručna sprema i savladan program obuke za pedagoškog asistenta. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Vuk Karadžić“, 18210 Žitkovac. Kontakt telefoni: 018/887-055.

Profesor geografije
na određeno vreme, sa 65% radnog vremena

USLOVI: nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje je steklo visoko obrazovanje za predmet geografija - član 3. stav 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 i 2/20), profesor geografije: profesor geografije; diplomirani geograf; profesor geografije i istorije; diplomirani profesor biologije i geografije; diplomirani profesor geografije i informatike; profesor biologije-geografije; profesor fizike-geografije; profesor geografije-informatike; diplomirani profesor geografije-master; diplomirani geograf master; master geograf; master profesor geografije; master profesor biologije i geografije; master profesor geografije i informatike; diplomirani geograf - prostorni planer; master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije studijskog programa geografija, diplomirani geograf, profesor geografije dvopredmetne studije biologije i geografije ili dvopredmetne studije geografije i informatike. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i posebne uslove predviđene članom 139 i članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17), kao i iz člana 142 stav 1 istog zakona: obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (dokaz - uverenje nadležne ustanove). Obrazovanje iz stava 1. ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Diplomu o stručnoj spremi stečenoj: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosne grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoškog nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi:: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, (dostavlja u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu) i to: potvrda visokoškolske ustanove o broju bodova; dokaz o položenom ispitu za licencu ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Rok za prijavu na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Vuk Karadžić“, 18210 Žitkovac. Kontakt telefoni: 018/887-055.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 64 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters