Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar; Spremačica; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ“ u Bela Crkva (Poslato na 13-10-2021)

Doktor medicine; Medicinska sestra – tehničar; Spremačica; Vozač sanitetskog vozila

Oglas važi od: 13.10.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI
„Dr BUDISLAV BABIĆ“
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
tel. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Medicinska sestra – tehničar

USLOVI: medicinska sestra – tehničar, IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan (iz SUP-a), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (iz suda), dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, overena fotokopija licence za rad. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Javni oglasi ___ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Osoba za kontakt: Gizika Nedeljković, 013/851-241.

Doktor medicine

USLOVI: VII stepen stručne spreme, medicinski fakultet; na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (iz suda), dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, potvrda o položenom stručnom ispitu, licenca za rad. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglasi ____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Osoba za kontakt: Gizika Nedeljković, 013/851-241.

Spremačica

USLOVI: II stepen stručne spreme. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan (iz SUP-a), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (iz suda), dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglasi ___ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Osoba za kontakt: Gizika Nedeljković, 013/851-241.

Vozač sanitetskog vozila

USLOVI: vozač sanitetskog vozila – srednja saobraćana škola. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, položen vozački ispit B kategorije, uverenje da kandidat nije kažnjavan (iz SUP-a), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gorenavedenu adresu sa naznakom „Javni oglasi ____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Osoba za kontakt: Gizika Nedeljković, 013/851-241.Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ“


Pregledano: 1142 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters