Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ“ u Bačka Palanka (Poslato na 13-10-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 13.10.2021.

OŠ „VUK KARADžIĆ“
Bačka Palanka, Dositejeva 3
tel. 021/6041-244

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2021/22. godinu

USLOVI: Kandidati uz odštaman i popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehonološkog razvoja, dostavljaju: original ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; uverenje o pohađanju programa obuke za pedagoškog asisenta (original ili overena fotokopija); dokaz o poznavanju romskog jezika (original ili overena fotokopija); dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravo, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (iz policijske stanice); dokaz o znanju srpskog jezika (odnosi se na kandidate koji nisu obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Kopije dokumenata se overavaju od strane javnog beležnika. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na gorenavedenu adresu. Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na tel. 021/6041-244.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters