Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Romski asistent Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ u Bačko Gradište (Poslato na 13-10-2021)

Romski asistent

Oglas važi od: 13.10.2021.

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“
21217 Bačko Gradište, Školska 33
tel. 021/2906-039

Romski asistent
za rad sa učenicima romske nacionalnosti, na određeno vreme do kraja školske 2021/22. godine

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla može biti primljen kandidat koji ispunjava uslove iz čl. 139 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), opšte uslove iz Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), Pravilnika o programu obuke za pedagoškog asistenta, i to: stečeno srednje obrazovanje – IV stepen stručne spreme; ima obuku za romskog asistenta (završen propisani program obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti: prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kratku biografiju, overenu kopiju ili original diplome o stečenoj vrsti i stepenu obrazovanja, overenu kopiju ili original izvoda iz matične knjige rođenih, overenu kopiju ili original uverenja o državljanstvu, overenu kopiju ili original uverenja o neosuđivanosti. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom se podnose poštom na adresu: Osnovna škola „Svetozar Marković“, 21217 Bačko Gradište, Školska 33, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično u sekretarijatu škole. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 021/2906-039. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“


Pregledano: 95 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters