Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Velika Plana (Poslato na 13-10-2021)

Sekretar


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETI SAVA“
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 40

Sekretar

USLOVI: da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; da zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela propisana čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni i 10/19 i 6/20 – dalje: Zakon), da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona, da ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata (obavezno): popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i da ga zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostave školi u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa; diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o položenom stručnom ispitu za sekretara, pravosudnom ili stručnom ispitu za zaposlene u organima državne uprave ili državnom stručnom ispitu; kraću biografiju; dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela propisana članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; dokaz da kandidat nije pod istragom. Izabrani kandidat je u obavezi da lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavi pre zaključenja ugovora o radu. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popunjen prijavni formular sa odgovarajućim dokazima (dokumentacijom), podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Osoba za kontakt: Suzana Ristić, sekretar škole, 026/516-021.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 1625 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters