Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ u Inđija (Poslato na 13-10-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 13.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BOŠKO BUHA“
22320 Inđija, Dušana Jerkovića 17a
tel. 022/560-614

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do kraja radne 2021/2022. godine, odnosno do 31.08.2022. godine
3 izvršioca

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. god. do 07.10.2017. godine, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije;5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) dozvola za rad (licenca) -ukoliko je poseduje kandidat.

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima srednje obrazovanje, medicinska sestra – vaspitač, odnosno više obrazovanje ili odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) dozvola za rad (licenca), ukoliko je poseduje kandidat.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom, CV; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; dokaz o o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); overenu fotokopiju dozvole za rad – licencu, ukoliko je kandidat poseduje; izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se podnose na adresu: PU „Boško Buha“ Inđija, Dušana Jerkovića 17a, sa naznakom „ Prijava na konkurs”. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon 022/560-614, radnim danom od 07.00 do 14.00 časova. Izabrani kandidat je dužan pre zaključivanja ugovora o radu da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“


Pregledano: 144 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters