0

Aplikacija

Vaspitač; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Domar; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ u Inđija (Poslato na 13-10-2021)

Vaspitač; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Domar; Spremačica


Oglas važi od: 13.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BOŠKO BUHA“
22320 Inđija, Dušana Jerkovića 17a
tel. 022/560-614

Vaspitač
21 izvršilac

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijma drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. god. do 07.10.2017. godine, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) dozvola za rad (licenca),ukoliko je poseduje kandidat.

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 24 0 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ekonomske struke; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da poseduje znanje rada na računaru; 6) da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Spremačica
4 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima završenu osnovnu školu; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije.

Domar – majstor održavanja

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine, četvrti stepen stručne spreme ili srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, treći stepen stručne spreme – elektro, stolarske, vodoinstalaterske ili druge tehničke struke; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije: 5) uverenje o položenom ispitu iz protivpožarne zaštite, ukoliko ima položen ispit.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom, CV; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; dokaz o o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); overenu fotokopiju dozvole za rad - licencu, ukoliko je kandidat poseduje; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu iz protivpožarne zaštite, ukoliko je kandidat poseduje; dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu...); dokaz o posedovanju znanja rada na računaru (dokaz o završenoj informatičkoj obuci, dokaz o obavljanju informatičkih poslova...); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose na adresu: PU „Boško Buha“ Inđija, Dušana Jerkovića 17a, sa naznakom „Prijava na konkurs“. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon: 022/560-614, radnim danom od 07.00 do 14.00 časova. Napomena: izabrani kandidat je dužan pre zaključivanja ugovora o radu da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“


Pregledano: 176 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters