Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent; Referent za prijem i ekspediciju pošte Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 13-10-2021)

Referent; Referent za prijem i ekspediciju pošte


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćanski put 1

Referent

Opis posla: izrađuje nacrte rešenja pod nadzorom sudije, izrađuje razne dopise u cilju okončanja postupka, obavlja sve potrebne administrativne poslove za konstatovanje pravosnažnosti izvršnih odluka, obračunava troškove postupka i vodi računa o blagovremenoj naplati takse, obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom kao i poslove po nalogu izvršnog sudije ili predsednika suda.

USLOVI: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija.

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština:
Oblast rada administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; 4. metode vođenja internih i dostavnih knjiga.

Oblast rada: poslovi izvršenja: 1. poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; 2. znanja i veštine potrebne za primenu materijalnih i procesnih propisa iz oblasti izvršenja; 3. posedovanje veština komunikacije i rešavanja spornih situacija u postupcima na radnom mestu na izvršnim predmetima.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto na izvršnim predmetima: oblasti znanja i veština: 1. poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima i Zakon o izvršenju i obezbeđenju; 2. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova na radnom mestu na izvršnim predmetima; 3. poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu; ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.

Referent za prijem i ekspediciju pošte
2 izvršioca

Opis posla: vrši prijem svih sudskih pismena i na njih stavlja prijemne štambilje sa naznakom o danu prijema i konstatacijom o taksama, sređuje primljenu poštu i deli odgovarajućim službama, radi na ekspediciji sudske pošte, trebuje marke i odgovara za pravilno rukovanje sa istima, zavodi poštu kroz knjigu dostavljača, knjigu za dostavu pošte u mestu i predajnu knjigu pošte kod PTT (knjigu za običnu poštu i knjigu za preporučenu pošiljku), obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, upravitelja suda ili šefa pisarnice.

USLOVI: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija.

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština:
Oblast rada administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; 4. metode vođenja internih i dostavnih knjiga.

Oblast rada: sudska pisarnica: oblast rada: sudska pisarnica: 1. poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; 2. znanja i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto referent za prijem i ekspediciju pošte: oblasti znanja i veština: 1. poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima; 2. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta za prijem i ekspediciju pošte; 3. poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu; ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.

OSTALO: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

Konkursna komisija, stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Javni konkurs će sprovesti konkursna komisija imenovana odlukom predsednika Osnovnog suda u Subotici. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa konkursnom komisijom.

Kompetencije koje se vrednuju u izbornom postupku: Saglasno čl. 9 Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa konkursnom komisijom. Komisija će proveravati kompetencije redosledom kako je navedeno. Za oba radna mesta: ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu u proveri kompetencija u izbornom postupku iznosi: 60 bodova (obzirom da su u pitanju izvršilačka radna mesta) od čega za: (1) opšte funkcionalne kompetencije – najviše 9 bodova, (2) posebne funkcionalne kompetencije – najviše 20 bodova, (3) ponašajne kompetencije – najviše 25 bodova, (4) intervju sa Komisijom – najviše 6 bodova. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
1. Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija. Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije se proverava putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs. Digitalna pismenost se proverava rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Poslovna komunikacija se proverava pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Opšte funkcionalne kompetencije su iste za oba radna mesta.

2. Posebne funkcionalne kompetencije: za radno mesto na izvršnim predmetima: posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština:

Oblast rada administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; 4. metode vođenja internih i dostavnih knjiga.

Oblast rada: poslovi izvršenja: 1. poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; 2. znanja i veštine potrebne za primenu materijalnih i procesnih propisa iz oblasti izvršenja; 3. posedovanje veština komunikacije i rešavanja spornih situacija u postupcima na radnom mestu na izvršnim predmetima.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto na izvršnim predmetima:
Oblasti znanja i veština: 1. poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima i Zakon o izvršenju i obezbeđenju; 2. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova na radnom mestu na izvršnim predmetima; 3. poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu.

Za radno mesto referent za prijem i ekspediciju pošte: posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština:

Oblast rada administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; 4.metode vođenja internih i dostavnih knjiga.

Oblast rada: sudska pisarnica: 1. poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; 2. znanja i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto referent za prijem i ekspediciju pošte: oblasti znanja i veština: 1. poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima; 2. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta za prijem i ekspediciju pošte; 3. poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu; posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem.

Oblik pisane provere posebnih funkcionalnih kompetencija je test. Oblik usmene provere posebnih funkcionalnih kompetencija je razgovor sa kandidatom. Na pismenom testu proveravaju se kompetencije kandidata koje su propisane u uslovima za rad na radnom mestu u aktu kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta organa i koje su navedene u oglasu. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs.

3. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti putem intervjua baziranog na kompetencijama, uz učešće diplomiranog psihologa.

4. Intervju sa konkursnom komisijom: Nakon što se izvrši provera kompetencija kandidata, Komisija će pristupiti razgovoru sa kandidatima (intervju) u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

Kada je reč o vremenskom okviru provere kompetencija, izborni postupak bi trebao da otpočne do 17.11.2021.godine. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi. Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem. Komisija će listu kandidata koji su ispunili merila za izbor dostaviti predsedniku Osnovnog suda u Subotici. Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs sa dokumentima i uz kratku biografiju šalju se poštom na adresu Osnovni sud u Subotici, 24 000 Subotica, Senćanski put 1 ili se mogu predati na prijemnom šalteru suda sa naznakom „Za javni konkurs”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Avram Veso, sekretar Suda, br. tel. 064/659-3633.

Opšti uslovi za zaposlenje: Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, kao i na interent prezentaciji Osnovnog suda u Subotici. Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: kratka biografija, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija uverenja nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu: original ili overena fotokopija uverenja nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; original ili overena fotokopija Uverenja nadležnog organa da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji. Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

Potrebno je da kandidat u delu Izjava u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Osnovnog suda u Subotici. Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, biće obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama o vremenu u kojem će se izborni postupak sprovesti. Izborni postupak bi trebao da otpočne do 17.11.2021.godine. Provera kompetencija i intervju obaviće se u prostorijama Osnovnog sudu u Subotici. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o vremenu i mestu sprovođenja naredne faze izbornog postupka.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji i oglasnoj tabli suda, na portalu e-uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 1123 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters