Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Spremačica Puno radno vreme

na OŠ “KIZUR IŠTVAN” u Subotica (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik...; Spremačica


Oglas važi od: 13.10.2021.

OŠ “KIZUR IŠTVAN”
24000 Subotica, Ivana Zajca 9
tel. 024/571-682, 024/571-692

Nastavnik tehničkog obrazovanja
na određeno radno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, sa 50% radnog vremena

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg visokog obrazovanja prema članu 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to jest visoko obrazovanje na studijama drugog stepena: master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnoson stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti padagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, trans disciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka-u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika u osnovnoj školi, pedagoga ili psihologa, posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije, znanje srpskog jezika i jezika na kojem izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Nastavnik informatike
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, za 50% radnog vremena

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg visokog obrazovanja prema članu 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to jest visoko obrazovanje na studijama drugog stepena: master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnoson stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti padagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, trans disciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika u osnovnoj školi, pedagoga ili psihologa, posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima, posedovanje državljanstva Republike Srbije, znanje srpskog jezika i jezika na kojem izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Spremačica
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta OŠ „Kizur Ištvan”, odnosno za radno mesto spremačice: stečeno najmanje osnovno obrazovanje; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Na konkurs kandidati treba da prilože: potpisanu prijavu sa biografijom, popunjeni prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja overen prepis / fotokopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o poznavanju jezika u skladu sa odredbom člana 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, uverenje iz osnovnog i privrednog suda o neosuđivanosti/nekažnjavanju pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih mađunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Lekarsko uverenje kao dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Prijave na konkurs (radno profesionalnu biografiju) i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično u sekretarijat ili na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “KIZUR IŠTVAN”


Pregledano: 1051 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters