0

Aplikacija

Doktora medicine specijaliste pedijatrije u intenzivnoj nezi nivoa 2 ili doktora medicine – 2 izvrši Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 13-10-2021)

Doktora medicine specijaliste pedijatrije u intenzivnoj nezi nivoa 2 ili doktora medicine – 2 izvršioca


Oglas važi od: 13.10.2021.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd kralja Milutina 50
faks 011/361-9045
e-mail: office@neonatologija.rs

Prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Doktora medicine specijaliste pedijatrije u intenzivnoj nezi nivoa 2 ili doktora medicine
2 izvršioca

USLOVI: pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: VII2 ili VII1 stepen stručne spreme, lekar specijalista pedijatrije, položen specijalistički ispit ili doktor medicine. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju, Beograd. Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu (za specijalistu pedijatrije), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih ukoliko je prezime promenjeno, potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom, overenu fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju). Probni rad u trajanju od tri meseca. Izbor izvršilaca po oglašenom radnom mestu vršiće se prvo između kandidata koji su specijalisti pedijatrije, a ukoliko se niko od navedenih kandidata ne javi ili su svi neodgovarajući, izbor će se vršiti između doktora medicine. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, Beograd, ulica kralja Milutina broj 50, u zatvorenoj koverti sa naznakom na koje za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Napomena: obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 68 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters