Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA u Požega (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 13.10.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA
31210 Požega, Vuka Karadžića 6

Nastavnik mašinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 tačka 1) i 2) Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kao i da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik RS”, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13 6/2014, 5/2015 – dr. pravilnik, 8/2015 – dr. pravilnik i 16/2015 – dr. pravilnik) (Za nastavnike); b) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da imaju državljanstvo Republike Srbije; d) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati pored tražene dokumentacije dostavljaju i kratku biografiju. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šest meseci ili u overenim fotokopijama. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Tehnička škola u Požegi, Vuka Karadžića 6. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA


Pregledano: 589 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters