0

Aplikacija

Pedagoški asistent; Bibliotekar škole Puno radno vreme

na OŠ „PROTA MATEJA NENADOVIĆ“ u Brankovina (Poslato na 13-10-2021)

Pedagoški asistent; Bibliotekar škole


Oglas važi od: 13.10.2021.

OŠ „PROTA MATEJA NENADOVIĆ“
14201 Brankovina
tel. 014/272-116

Bibliotekar škole
sa 20% radnog vremena na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24 /05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17 i 95/18) kandidat mora da ispunjava posebne uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i to da ima obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 ZOS-a; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a odštampani prijavni formular dostavljaju školi, uz koga se prilaže: overena kopija diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 ZOS-a (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku; biografiju sa pregledom radnog angažovanja. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuje se na psihološku procenu sposobnost za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese ili telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obaviće konkursna komisija koju imenuje direktor škole, po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, u prostorijama OŠ “Prota Mateja Nenadović” Brankovina, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova slati na gore navedenu adresu “Za konkurs”. Lice za davanje obaveštenja o konkursu je Bosiljka Jovanović, sekretar škole, tel. 014/272-116.

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: IV stepen stručne spreme predviđen sistematizacijom radnih mesta u osnovnom obrazovanju, sa završenom obaveznom uvodnom obukom za pedagoškog asistenta pri Ministarstvu prosvete. Kandidati treba da ispunjavaju i ostale uslove, shodno članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a odštampani prijavni formular dostavljaju školi, uz koga se prilaže: overena kopija diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 ZOSOV-a (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku; biografiju sa pregledom radnog angažovanja. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuje se na psihološku procenu sposobnost za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese ili telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obaviće konkursna komisija koju imenuje direktor škole, po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, u prostorijama OŠ “Prota Mateja Nenadović” Brankovina, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova slati na gore navedenu adresu „Za konkurs”. Lice za davanje obaveštenja o konkursu je Bosiljka Jovanović, sekretar škole, tel. 014/272-116.


Pregledano: 89 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters