0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST” u Knjaževac (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik engleskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”
19350 Knjaževac, Bore Stankovića 60
tel. 019/731-620

Nastavnik engleskog jezika i književnosti
sa 69,74% radnog vremena (od čega 44,44% u osnovnom obrazovanju i 25,30% u osnovnom obrazovanju odraslih), na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove, propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) i to da: 1. da lice ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i članom 3. stav 1 tačka 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 1), 3), 4) i 5) ovog člana podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 1 tačka 2) ovog člana pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: - kratku biografiju (CV), overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 3. stav 1 tačka 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17), uverenje o neosuđivanosti kandidat pribavlja u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a, ne starije od 6 meseci, u originalu ili overenoj kopiji; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), fotokopiju lične karte, dokaz o znanju srpskog jezika kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata doneće Konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata, u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Mladost” Knjaževac, Bore Stankovića 60, sa naznakom „Za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole ili na telefon: 019/731-620.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “MLADOST”


Pregledano: 59 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters