0

Aplikacija

Andragoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” u Zrenjanin (Poslato na 13-10-2021)

Andragoški asistent

Oglas važi od: 13.10.2021.

OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”
23000 Zrenjanin, Stražilovska bb.
tel. 023/563-840, 023/536-376, 023/531-914
e-mail: ppnjzr@gmail.com
www.ppnjzr.edu.rs

Andragoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2021/2022 godine (1 izvršilac za 40% radnog vremena za prvi ciklus osnovnog obrazovanja odraslih i 1 izvršilac za 60% radnog vremena za drugi i treći ciklus osnovnog obrazovanja odraslih
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u članu 139 , i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dalje: Zakon) i Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS” broj 87/2019): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje i to: srednje obrazovanje, odnosno da poseduje IV stepen stručne spreme i savladan program obuke “Integralni program obuke za ostvarivanje osnovnog obrazovanja odraslih po modelu funkdžionalnog osnovnog obrazovanja odraslih”, prema Pravilniku o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”br. 13/13 i 18/13). Poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja lice koje ima dozvolu za rad (licencu). Bez licence poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja: 1. pripravnik (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi); 2. lice koje ispunjava uslove za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika sa radnim stažom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način utvrđenim za pripravnike (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi); 3. lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi); 4. saradnik u predškolskoj ustanovi (ako ima obrazovanje iz člana 142 Zakona); 5. pedagoški i andragoški asistent i pomoćni nastavnik; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da obavezno dostavi: 1. prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2. dokaz o odgovarajućem obrazovanju, a) overena fotokopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi, b) dokaz o savladanom programu obuke (overena fotokopija); 3. uverenje o državljanstvu-original ili overena fotokopija; 4. dokaz da nije osuđivan - iz MUP-a original ili overena fotokopija; 5. dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja se ako kandidat nije stekao odgovarajuće znanje na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ili overenu fotokopiju) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi traženi ovim konkursom dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidat uz obaveznu dokumentaciju bi trebalo da dostavi i kratku biografiju sa kontakt telefonom. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa za andragoškog asistenta u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu škole: Stražilovska bb, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Za konkurs”. U obzir će se uzeti samo blagovremene i potpune prijave. Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru škole na telefon 023/563-840.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”


Pregledano: 205 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters