0

Aplikacija

Psiholog; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 13-10-2021)

Psiholog; Medicinska sestra - tehničar


Oglas važi od: 13.10.2021.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Psiholog
probni rad od 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa.

Medicinska sestra - tehničar
u ostalim stacinarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, na određeno vreme, na zameni privremeno odsutnog zaposlenog
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa.

OSTALO: Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi i uverenje o položenom stručnom ispitu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidati dužni su u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radna biografija, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa.Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu, sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 303 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters