0

Aplikacija

Finansijsko-računovodstveni analitičar Puno radno vreme

na Institut ѕa plućne bolesti Vojvodine u Sremska Kamenica (Poslato na 13-10-2021)

Finansijsko-računovodstveni analitičar

,,Institut ѕa plućne bolesti Vojvodine”, Sremska Kamenica

Broj: 3016/2
Dana:13. 10. 2021. god.

Na osnovu čl. 7.stav3.Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br.96/2019 i 58/2020 – Aneks), Odluke direktora Instituta za plućne bolesti Vojvodine, br. 3016/1 od 13. 10. 2021. godine, u skladu saInstrukcijama o realizaciji tačke 3. kadrovskih planova zdravstvenih ustanova iz Plana mreža zdravstvenih ustanova br. 120-01-151/2020-02 od 26. 08. 2021. godine i Kadrovskim planom Instituta za plućne bolesti Vojvodine za 2020.godinu, broj: 112-01-31/2020-02 od 13.02.2020. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vreme

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme do 31. decembra 2021.godine na radno mesto finansijsko-računovodstveni analitičar – 1izvršilac.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Visoko obrazovanje(Ekonomski fakultet):

na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti ekonomije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,

na osnovnim studijama iz oblasti ekonomije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

znanje rada na računaru,

najmanje tri godine radnog iskustva, na poslovima finansija i računovodstva.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati podnose:

potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom,

fotokopiju diplome o završenoj školi,

fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),

fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca ili fotokopija radne knjižice).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem u radni odnos.

Komisija će razmotriti sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviti razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem u radni odnos“i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.institut.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat dužan je da dostavi:

Uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud);

Overenu fotokopiju diplome;

Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac).

na određeno vreme do 31. decembra 2021
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. Direktora Instituta

Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević

Рок важења
21.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Економија, финансије и осигурање
Радно искуство у занимању
Више од 3 године
Број извршилаца
1
Место рада
Нови Сад
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 87 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters