Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu - na neodređeno vreme Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 13-10-2021)

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu – na neodređeno vreme

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“,
dana 13.10.2021. godine, Dom zdravlja „Voždovac“ raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Doktora medicine specijaliste izabranog lekara za decu – na neodređeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac.

Uslovi:

Završen medicinski fakultet;
Položen stručni ispit;
Položen specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije;
Poznavanje jednog stranog jezika;
Rad na računaru (MS Office paket, internet).
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci).
Uz prijavu, zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim fotokopijama ne starijim od 6 meseci,uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Na dan rapisivanja, Javni oglas za prijem u radni odnos biće objavljen na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana raspisivanja ovog oglasa.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička br. 16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu“.

DOM ZDRAVLjA „VOŽDOVAC“ v. d. d i r e k t o r a, Dr Nevenka Veličković

Рок важења
21.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Магистериј/специјализација
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Вождовац
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 239 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters