Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 14-10-2021)

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik


Oglas važi od: 14.10.2021.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd, Kralja Milutina 50
tel. 011/3615-049, 3615-046
e-mail: office@neonatologija.rsSamostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
na određeno vreme, zbog zamene zaposlene sa dužeg bolovanja, a najduže do 31.12.2021. godine.

USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: VI stepen stručne spreme, na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005.godine, ili na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; poznavanje rada na računaru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju, Beograd.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenim studijama; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je prezime promenjeno; potpunu ličnu i radnau biografiju sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom. Probni rad u trajanju od tri meseca. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50, u zatvorenoj koverti sa naznakom na koje za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 563 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters