Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije specijalista Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLJA “DOLJEVAC“ u Doljevac (Poslato na 18-10-2021)

Doktor stomatologije specijalista

DOM ZDRAVLJA “DOLJEVAC“ , DoljevacNa osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od 26.08.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se:

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA NA ODREĐENO VREME DO 31.12.2021. GODINE

RADNO MESTO:

- doktor stomatologije specijalista u Odeljenju za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje)kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.

USLOVI

Visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz opšte stomatologije;

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz opšte stomatologije;


stručni ispit;
licenca;
specijalistički ispit;
najmanje 3 (tri) godine i 6 (šest) meseci iskustva u zvanju doktora stomatologije;
potrebno poznavanje informacionih tehnologija, osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta
vozačke dozvole ,,B” kategorije;Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:


overenu fotokopiju diplome,
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
overenu fotokopiju licence nadležne komore,
overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),
fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,
original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične
knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
kratku biografiju.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.DOM ZDRAVLJA “DOLJEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Specijalista urgentne medicine i master menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

Rok važenja
23.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Doljevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLJA “DOLJEVAC“


Pregledano: 691 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters