Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 19-10-2021)

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 9484/2 od 16.10.2021. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme radi zamene privremeno odstunog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELJENJIMA………………..1 izvršilac
Opis poslova:

· Prima bolesnike i pomaže prilikom smeštaja i upoznaje ih sa kućnim redom Instituta,

· Priprema i učestvuje u viziti;

· Sprovodi sve terapijske postupke u lečenju bolesnika po nalogu lekara, trebuje i daje medikamente, injekcije, infuzije, transfuzije i ostalu potrebnu terapiju;

· Uzima materijal za laboratorijske analize i priprema bolesnike za konsultativne specijalističke preglede;

· Stara se o brzom prikupljanju rezultata bolesnika;

· Steriliše instrumente i ostali sanitetski materijal potreban za rad;

· Stara se o pravilnoj ishrani bolesnika i higijeni bolesničkih soba;

· Sprovodi zdravstveno prosvećivanje kod bolesnika i nižeg osoblja u organizacionoj jedinici;

· Vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju;

· Pomaže u sprovođenju terapije kod teže pokretnih i nepokretnih bolesnika;

· Vodi brigu o stanju, higijeni i potrebama teže pokretnih i nepokretnih bolesnika;

· Vrši usluživanje bolesnika u zahtevima fizioloških potreba po sobama i radi na održavanju i higijeni pribora potrebnog teže pokretnim i nepokretnim bolesnicima;

· Radi i druge poslove medicinske sestre po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika klinike, šefa odseka, lekara specijaliste, glavne sestre i odgovorne sestre na klinici;

· Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja, načelniku klinike, šefu odseka, lekaru specijalisti, glavnoj sestri i odgovornoj sestri na klinici

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03 -4041/1.

- sa završenim srednjim obrazovanjem, IV stepen medicinske struke, položenim stručnim ispitom, licencom, sa najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenoj Medicinskoj školi, IV stepen;

- Uverenje po položenom državnom – stručnom ispitu;

- Licenca

- Lična karta;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

- Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije(www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš,ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme kao zamena za privremeno odsutnog zaposlenog za radno mestoMedicinska sestra/ tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima.“ Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić Рок важења 27.10.2021. Захтевани ниво квалификација Средња школа – IV степен (4 година) Образовање кандидата Медицина Радно искуство у занимању Више од 6 месеци Број извршилаца 1 Место рада Ниш Врста радниг односа / ангажовања Одређено Стручни испит или лиценца Stručni ispit, licenca Напомена Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 746 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters