Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Analitičar za promociju turističke ponude Puno radno vreme

na TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 20-10-2021)

Analitičar za promociju turističke ponude

Oglas važi od: 20.10.2021.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište, Vojvode Putnika 2
tel. 012/663-179

Analitičar za promociju turističke ponude

Opis posla: planira, koordinira, organizuje i definiše saradnju sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa; koordinira poslove u vezi sa kreiranjem i razvojem turističkog proizvoda; koordinira saradnju sa turističkom privredom i drugim organizacijama koje učestvuju u kreiranju i razvoju turističkog proizvoda; koordinira rad na osmišljavanju i izradi turističkog propagandnog materijala za domaća, regionalna i međunarodna tržišta; učestvuje u izradi godišnjeg plana aktivnosti, učestvuje na seminarima, turističkim berzama i sajmovima; učestvuje u izradi godišnjeg izveštaja o sprovedenim aktivnostima; učestvuje u utvrđivanju osnovnih karakteristika i specifičnosti linija proizvoda i grupnih (turističkih proizvoda) proizvoda; asistira u praćenju razvoja linije proizvoda (turističkih proizvoda) na kontinuiranoj osnovi; učestvuje u saradnji sa domaćim i međunarodnim stranama od interesa; određuje način i metodologiju kreiranja baza podataka sa svim relevantnim kontaktima i informacijama od značaja i neophodnim za razvoj i unapređenja proizvoda i praćenje efekata komunikacije; razvija samostalno projekte iz osnovne delatnosti; donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada; učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada; osmišljava, kreira i upravlja turističkim (turističkim proizvodima) događajima/manifestacijama; predlaže i aktivno formuliše i realizuje edukativne programe iz delokruga svog rada; aktivan je u programima usavršavanja iz oblasti relevantnih posebno za svoj delokrug rada u TO, kao i u oblasti savremenog menadžmenta, marketinga i komunikacija; koordinira i prati promotivne aktivnosti TO: nastupi na sajmovima, seminarima i drugim manifestacijama, na TV i radio stanicama, časopisima, veb prezentacijama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu; visoko obrazovanje na studijama u obimu od 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje stranog jezika znanje rada na računaru; najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava kandidata je 10 dana od dana objavljivanja oglasa u periodičnom izdanju oglasa „Poslovi”. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se: overena fotokopija diplome; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; izvod iz knjige državljana RS, original ili overena fotokopija; dokaz o neosuđivanosti; očitana lična karta; dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine iz oblasti delokruga rada (potvrda, ugovor i sl.); kratka biografija kandidata. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod notara (ne starija od 6 meseci). Prijava na konkurs, sa dokazima, podnosi se preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Turistička organizacija opštine Veliko Gradište, Vojvode Putnika 2, 12220 Veliko Gradište, sa napomenom: „Za javni konkurs za radno mesto“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Kristina Zarvić, broj telefona: 012/663-179. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod notara ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi v. d. direktora Turističke organizacije opštine Veliko Gradište. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će v. d. direktora blagovremeno obavestiti kandidate.


Pregledano: 637 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters