Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika Puno radno vreme

na OŠ “MARKO OREŠKOVIĆ” u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik nemačkog jezika

Oglas važi od: 20.10.2021.

OŠ “MARKO OREŠKOVIĆ”
11070 Novi Beograd, Otona Župančiča 30
tel. 011/319-20-32, 319-20-33

Nastavnik nemačkog jezika

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nesilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice potrebno je da kandidati dostave školi radnu biografiju (CV), original ili overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg obrazovanja, stepena i vrste stručne spreme propisanog čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, uverenje da nije osuđivan – original ili overena kopija, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom. Ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na navedenu adresu ili lično u sekretarijatu škole, od 09.00 do 14.00 časova, sa naznakom: „Za konkurs za radno mesto – nastavnik nemačkog jezika“.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “MARKO OREŠKOVIĆ”


Pregledano: 55 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters