Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Spremačica vešerka Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “CRVENKAPA” u Mali Zvornik (Poslato na 20-10-2021)

Vaspitač; Spremačica vešerka


Oglas važi od: 20.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“CRVENKAPA”
15318 Mali Zvornik, Drinska 7

Vaspitač

USLOVI: da kandidat ima visoko obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje – vaspitač, u skladu sa zakonom; da ima dozvolu za rad (licencu); da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Spremačica vešerka

USLOVI: da kandidat ima osnovno obzarovanje, da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

OSTALO: Uz prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju ili prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (za radno mesto vaspitač), odnosno overenu fotokopiju ili prepis svedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radno mesto spremačica – vešerka); overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (za radno mesto vaspitač), original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), original ili fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac), dokaz o znanju srpskog jezika (dokaz je diploma izdata na srpskom jeziku) ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku – uverenje visokoškolske ustanove da zna srpski jezik kao jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, uverenje odnosno izvod iz kaznene evidencije (uverenje MUP-a) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od šest meseci). Izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi lekarsko uverenje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara ustanove, telefon 015/471-092. Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters