Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Strukovni fizioterapeut; Laboratorijski tehničar; Referent za finansijsko-računovod Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ“ u Aleksandrovac (Poslato na 20-10-2021)

Doktor medicine; Strukovni fizioterapeut; Laboratorijski tehničar; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove; Vozač saniteta


Oglas važi od: 20.10.2021.

DOM ZDRAVLjA
„Dr DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ“
37230 Aleksandrovac
Dr Milana Mirkovića 6
tel. 037/3751-148

Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu dece

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; radno iskustvo od najmanje šest meseci u zvanju doktora medicine.

Strukovni fizioterapeut
u Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; radno iskustvo od najmanje 6 meseci u zvanju višeg, odnosno strukovnog fizioterapeuta.

Laboratorijski tehničar
u Odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi: srednje obrazovanje; položen stručni ispit; licenca; radno iskustvo u trajanju od najmanje 6 meseci u zvanju laboratorijski tehničar.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
u Odseku ekonomskih, finansijskih i računovodstvenih poslova

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi: srednje obrazovanje; znanje rada na računaru.

Vozač saniteta
u Odeljenju sanitetskog transporta

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi: srednje obrazovanje; vozačka dozvola B kategorije; obuka iz prve pomoći.

OSTALO: Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj školskoj spremi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence Lekarske komore Srbije, fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga, uverenje nadležne policijske stanice da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene podatke, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja„Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja, sajtu i oglasnoj tabli Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Prijave poslati poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos”, ili predati lično preko pisarnice DZ „Dr Dobrivoje Ger. Popović” radnim danima od 7 do 15 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatarati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „Dr DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ“


Pregledano: 830 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters