Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 20-10-2021)

Referent...


Oglas važi od: 20.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“PERKA VIĆENTIJEVIĆ”
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92
tel. 011/8721-283

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove – blagajnik

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje, ekonomski tehničar, moguća provera psihofizičkih i radnih sposobnosti, sa ili bez radnog iskustva.

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje, ekonomski tehničar, moguća provera psihofizičkih i radnih sposobnosti; sa ili bez radnog iskustva. U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih u članu 24 Zakona o radu ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u PU “Perka Vićentijević” Obrenovac: ima odgovarajuće obrazovanje, ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik srpski jezik.

OSTALO: Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, biografiju, original ili overenu kopiju (ne stariju od 6 meseci) diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija ne starija od šest meseci); uverenje MUP-a, ne starije od 6 meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena kopija ne starija od 6 meseci). Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima / za rad, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. Prijave na konkurs slati poštom, na adresu ustanove: PU „Perka Vićentijević“, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/8721-283.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ”


Pregledano: 1724 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters