Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik...; Nastavnik na strukovnim studijama – profesor strukovnih studija, za užu naučnu oblast R Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – SUBOTICA u Subotica (Poslato na 20-10-2021)

Saradnik...; Nastavnik na strukovnim studijama – profesor strukovnih studija, za užu naučnu oblast Razvojno mašinstvo


Oglas važi od: 20.10.2021.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA – SUBOTICA
24000 Subotica, Marka Oreškovića 16

1. Nastavnik na strukovnim studijama – profesor strukovnih studija, za užu naučnu oblast Razvojno mašinstvo

2. Saradnik u nastavi za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Elektrotehničko inženjerstvo
na određeno vreme od godinu dana
2 izvršioca

3. Saradnik u nastavi za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Računarsko inženjerstvo
na određeno vreme od godinu dana

4. Saradnik u nastavi za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Računarsko inženjerstvo
na određeno vreme od godinu dana, sa 20% radnog vremena

5. Saradnik u nastavi za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Razvojno mašinstvo
na određeno vreme od godinu dana

USLOVI: nastava se izvodi dvojezično, po akreditovanim studijskim programima škole (srpski i mađarski nastavni jezik).

Uslovi za radno mesto 1: Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju uslove uslove utvrđene članom 74 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje i 67/2021), članom 32 Statuta Škole i članom 7 Pravilnika o izboru u zvanja nastavnika i saradnika škole. Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika na strukovnim studijama, svi kandidati podnose: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, overenu fotokopiju diplome o akademskom zvanju doktora nauka, potvrdu o oceni pedagoškog rada – mišljenje studenata, spisak objavljenih stručnih radova, kao i same radove (na zahtev komisije), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz da nije osuđivan (pribavlja se u MUP-u), dokaz da nije pod istragom (pribavlja se u sudu), dokaz da ima pedagoško iskustvo minimum 8 godina u zadnjih 10 godina, od čega najmanje 3 godine kao predavač ili viši predavač.

Uslovi za radna mesta 2. 3, 4 i 5: Pored opštih uslova, kandiati treba da ispunjavaju uslove uslove utvrđene članom 83 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje i 67/2021), članom 37 Statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici i članom 11 Pravilnika o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Škole i da zna jezike na kojima se ostvaruje nastava na akreditovanim studijskim programima škole. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu (u biografiji navesti da govori jezike na kojima se izvodi nastava), overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, dokaz o statusu studenta master akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija ili master strukovnih studija ili specijalističkih strukovnih studija, dokaz o ukupnoj prosečnoj oceni na studijama prvog stepena, spisak radova kao i same radove (na zahtev komisije), uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige rođenih, dokaz da nije osuđivan (pribavlja se u MUP-u) i dokaz da nije pod istragom (pribavlja se u sudu).

OSTALO: Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Sekretarijatu škole, na gorenavedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 733 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters