Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast Agroekonomija Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast Agroekonomija

Oglas važi od: 20.10.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
24000 Subotica, Segedinski put 9-11

Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast Agroekonomija
na određeno vreme od pet godina

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktor nauka – ekonomske nauke, sa doktorskom disertacijom iz uže naučne oblasti Agroekonomija. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni), Statuta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-198/1 od 8. marta 2018. godine (5. aprila 2018. godine – ispravka; izmene i dopune 13. februara 2019. godine, 29. septembra 2020. godine), Statuta Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01- 1812 od 31. maja 2018. godine, sa izmenama i dopunama od 20. decembra 2018. godine i 28. septembra 2020. godine, Pravilnika o bližim mimimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu od 3. marta 2016. godine (izmene i dopune od 8. septembra 2016. godine, 22. septembra 2016. godine, 1. decembra 2016. godine, 8. marta 2018. godine, 9. oktobra 2018. godine i 30. januara 2020. godine-autentično tumačenje) i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-3503 od 15. novembra 2018. godine.

OSTALO: Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu priložiti: obrazac – podaci o kandidatu prijavljenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (2. odeljak referata o prijavljenim kandidatima) u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD-u (Obrazac i Uputstvo su dostupni na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs), biografiju, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), overene fotokopije diploma, spisak radova i same radove, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i sve ostale dokaze koji upućuju na ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i Pravilnicima Univerziteta i Fakulteta. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati zaprimljenu konkursnu dokumentaciju kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI


Pregledano: 378 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters