Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kuvar – poslastičar Puno radno vreme

na PU „MILKA DIMANIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 20-10-2021)

Kuvar – poslastičar


Oglas važi od: 20.10.2021.

PU „MILKA DIMANIĆ“
16210 Vlasotince, 12. brigade 34

Kuvar – poslastičar

USLOVI: 1. srednje obrazovanje ugostiteljske struke (III ili IV stručne spreme), 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i zakrivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za lice nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 5. znanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular, kandidati dostavljaju i overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju (III ili IV stručne spreme); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju), uverenje o državljanstvu RS (original ili overenu kopiju ne starije od šest meseci); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, iz kaznene evidencije MUP-a (ne starije od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, (dostavlja pre zaključenja ugovora o radu kandidat koji zasnuje radni odnos po konkursu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svojeručno potpisane prijave sa kontakt podacima i sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom ili predati lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti kod sekretara u PU „Milka Dimanić“ Vlasotince. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara predškolske ustanove i preko telefona 016/875-425.


Skoro postavljeni poslovi PU „MILKA DIMANIĆ“


Pregledano: 267 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters