Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Majstor održavanja – vozač; Spremač/ica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE” u Aleksinac (Poslato na 20-10-2021)

Vaspitač; Majstor održavanja – vozač; Spremač/ica


Oglas važi od: 20.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“LANE”
18220 Aleksinac, Mišićeva 1

Vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: više obrazovanje, VI stepen stručne spreme, škola za vaspitače ili osnovne trogodišnje strukovne ili akademske studije (180 ESPB); da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovni-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: CV; overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi; overena fotokopija dodatka diploma (ukoliko je kandidat poseduje); original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje (izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu); original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje policijske uprave iz kaznene evidencije MUP-a i iz nadležnog suda). Prijave slati na adresu sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto vaspitač”.

Majstor održavanja – vozač

USLOVI: srednje obrazovanje – III stepen stručne spreme, mašinbravar, metalostrugar, elektromehaničar za mašine, auto-mehaničar, ratar-tehničar ili bilo koje drugo zanimanje; vozačka dozvola B kategorije; bez obzira na radno iskustvo; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovni-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: CV; overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi; overena fotokopija vozačke dozvole B kategorije; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje (izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu); original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje policijske uprave iz kaznene evidencije MUP-a i iz nadležnog suda). Prijave slati na adresu sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto majstor održavanja/vozač”.

Spremač/ica
2 izvršioca

USLOVI: završena osnovna škola – osnovno obrazovanje; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovni-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: CV; overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje (izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu); original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje policijske uprave iz kaznene evidencije MUP-a i iz nadležnog suda). Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto spremač/ica”, Predškolska ustanova “Lane”, Mišićeva 1, 18220 Aleksinac. Telefon: 018/4804-827 i 018/4804-949.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”


Pregledano: 708 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters