Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar; Vaspitač Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Pavliš (Poslato na 20-10-2021)

Sekretar; Vaspitač


Oglas važi od: 20.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐURA JAKŠIĆ“
26333 Pavliš, Žarka Zrenjanina 79
tel. 013/2891-130

Sekretar
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20), i to: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 132 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i licencu za sekretara; ukoliko nema licencu, lice je dužno da položi ispit za licencu za sekretara u roku od dve godine od zasnivanja radnog odnosa; da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave u originalu ili overenom prepisu/fotokopiji sledeću dokumentaciju: 1) izvod iz matične knjige rođenih; 2) uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci; 3) diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi i to: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena pravne struke (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama pravne struke u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 4) dokaz da ima položen ispit za licencu odnosno stručni ispit; 5) dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne stariji od šest meseci (izdaje policija); 6) odštampan i popunjen prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete; 7) dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju kandidati koji su obrazovanje stekli na drugom jeziku); 8) kraću radnu biografiju (osim kandidata koji prvi put zasnivaju radni odnos). Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje pre donošenja odluke o izboru kandidata. Kandidat koji bude bio izabran u obavezi je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje), ne starije od šest meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati dostavljaju prijave na adresu škole: Žarka Zrenjanina 79, 26333 Pavliš, sa naznakom „Konkurs za sekretara”. Dodatne informacije na telefon 013/289-11-30.

Vaspitač

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; sa ili bez položenog ispita za licencu za rad u smislu člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvanuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”, i to na prijavnom formularu koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz koji se dostavlja potrebna dokumentacija, odnosno dokazi o ispunjenosti uslova za izbor kandidata. Osim navedenog, kandidati dostavljaju identifikaciona dokumenta i ostala dokumenta od značaja za odlučivanje, i to izvod iz matične knjige rođenih (na obrascu sa trajnom važnošću, fotokopija ili original) i kraću radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original/overena kopija uverenja o državljanstvu); izvod iz matične knjige rođenih (original/overena kopija); uverenje o neosuđivanosti (original/overena kopija); licenca za rad (original/overena kopija). Potpune prijave dostaviti/poslati na adresu škole: OŠ „Đura Jakšić”, Žarka Zrenjanina 79, 26333 Pavliš u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs za vaspitača”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 186 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters