Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Badovinci (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 20.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
15358 Badovinci, Karađorđeva 1

Nastavnik matematike
za 67% radnog vremena

USLOVI: Kandidat koji konkuriše na navedeno radno mesto treba da ispunjava uslove iz člana 139 i člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021). Član 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje uslove za prijem u radni odnos, odnosno da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapoštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 1), 3), 4) i 5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021), propisani su stepen i vrsta obrazovanja za izvođenje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada na radnom mestu nastavnika matematike, i to: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar-informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike-matematike, diplomirani matematičar-astronom, diplomirani matematičar-primenjena matematika, diplomirani matematičar-matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike-master, diplomirani matematičar-master, diplomirani inženjer matematike-master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar-profesor matematike, diplomirani matematičar-teorijska matematike, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije-matematike, profesor geografije-matematike, profesor fizike-matematike, profesor biologije-matematike, profesor matematike-teorijsko usmerenje, profesor matematike-teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar-mehaničar, master profesor predmetne nastave, master matematičar-profesor matematike. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike.

OSTALO: Kandidat uz prijavu treba da dostavi: 1. dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (overenu fotokopiju diplome ili uverenja), 2. da je državljanin Republike Srbije (uverenje o državljanstvu RS ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija), 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapoštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje MUP-a ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija), 4. dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik (diploma izdata i stečena na srpskom jeziku ili uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove da je lice položilo ispit iz srpskog jezika sa metodikom, original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije moguće dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. U skladu sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidat koji uđe u uži izbor biće pozvan na razgovor. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Prijave sa dokazima dostaviti u roku od 8 dana od dana oglašavanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 109 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters