Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU u Bujanovac (Poslato na 20-10-2021)

Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 20.10.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
Bujanovac
Bujanovačka banja bb.
tel. 017/7651-292

Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odelenjima i u ambulanti, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Opis posla: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije, primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova, vrši pripremu bolesnika za dijagnostičke procedure i asistira lekaru pri intervencujama, daje pacijentima supkutane gasne injekcije, učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta, prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr.pokazatelje, tokom noćnog rada prati rad dežurnih službi, van redovnog radnog vremena prijemne službe preuzima nužne poslove prijema korisnika usluga uz vođenje samo neodložne administracije, priprema prostor medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad, vrši dezinsekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata, sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija, učestvuje u nabavci potrebnog materijala, učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi idr.), daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanja i postavlja pacijente za snimanje, odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način, obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkom indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije uzima laboratorijski materijal), obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI: završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i licenca za rad ukoliko je poseduje. Licenca za rad se ne zahteva za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos. Uz prijavu kandidati su obavezni da dostave: CV – kratku biografiju sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefon, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu za rad ukoliko je poseduje, izvod iz matične knjige rođenih – fotokopiju. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za oglas“, na gorenavedenu adresu. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Kandidati će biti obavešteni o izboru u roku koji neće biti duži od 30 dana. Ovaj oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters