Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Sumrakovac (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 20.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐURA JAKŠIĆ“
19376 Sumrakovac, Sumrakovac bb.

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 27,75% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati koji konkurišu za navedena radna mesta pored ispunjavanja opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 95/2018 – auten. tumačenje), treba da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 10/19, 6/20), kao i da ispunjavaju uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/2019/20, 3/21 i 4/2021). Kandidat treba da ima i psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju školi. Kandidati uz prijavni formular prilažu: original ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje koje izdaje nadležna policijska uprava. Kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijava na konkurs treba da sadrži i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon) i radno mesto na koje kandidat konkuriše. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”, na adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: OŠ „Đura Jakšić“, 19376 Sumrakovac. Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru škole na telefon: 030/2150-022 ili putem imejl-adrese: ossumrakovac@ptt.rs.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 219 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters