Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Beograd (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik razredne nastave


Oglas važi od: 20.10.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 195

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i zajedno sa odštampanim formularom prilaže diplomu o stečenoj stručnoj spremi (ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom – potvrdu iz suda. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave i skenirana dokumenta sa biografijom slati na navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters