Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” u Paraćin (Poslato na 20-10-2021)

Nastavnik srpskog jezika

Oglas važi od: 20.10.2021.

OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”
35250 Paraćin, Ravanička 3
tel. 035/563-294
e-mail: dj.jaksic.pn@gmail.com

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr.zakon i 6/2020), i to: 1) da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz tačke 1) podtačka (2) odeljka „Uslovi” mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajuće predmete, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti ovih uslova sastavni su deo prijave na konkurs.

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu), kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o neosuđivanosti, lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu), dokaz o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima vršiće nadležna služba za zapošljavanje. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“, na adresu: OŠ „Đura Jakšić“, 35250 Paraćin. Kontakt telefon: 035/563-294.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”


Pregledano: 892 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters