Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Програмер - Инжењер Puno radno vreme

na Gala Luks u Beograd (Poslato na 22-10-2021)

Програмер – Инжењер

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-7919/2021 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.08.2021.године, Одлуке директора Градског завода V-5 број 4561/1 од 20.10.2021. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

1. Један (1) извршилац на радно место ПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР – Центар за информатику и биостатистику у здравству, због повећаног обима посла у трајању до три месеца.

- Опис посла: реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима учествује у пословима пројектовања информационог система у оквиру делатности установе; израђује програме према идејном пројекту у програмском алату који се примењује у установи; учествује у развоју интегрисаног здравственог информационог система и учествује у његовој имплементацији у региону; обавља едукацију потребних кадрова за рад са програмима у оквиру установе; врши обраду података, контролу и систем анализу валидности података; обавља теренски рад у случају дистрибуције програма другим установама – пружање стручно-методолошке помоћи; врши систем анализу стања рада програма и његову адаптацију у случају евентуалних измена и допуна у плану и програму система рада делатности установе; прати развој информационих система делатности у оквиру установе и њихову компатибилност са другим установама; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

Услови:

Високо/Више образовање Информатичке струке:
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. – Додатни услов:
•Познавање рада са медицинским базама података.
Пожељно доставити доказ о познавању рада са мадицинским базама података.

– Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената: •диплому/уверење o завршеном високом образовању информатичке струке; •извод из матичне књиге рођених и венчаних; •уверење о држављанству; •фотокопију/очитану личну карту; •потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом. II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.
Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.
Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:
Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.
Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.
Достављена документа се не враћају.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок важења
01.11.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Информатика и рачунарство
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Стари Град
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено

Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Рачунарске вештине:

Windows Виши
Obrada teksta – Word Виши
Obrada tabela – Excel ВишиSkoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters