Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Пројектант информационих система и програма Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 22-10-2021)

Пројектант информационих система и програма

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-7919/2021 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.08.2021.године, директор Градског завода, Одлуке директора Градског завода V-5 број 4569/1 од 21.10.2021. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

1. Један (1) извршилац на радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству, због повећаног обима посла до 3 месеца.

- Опис посла: анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пословног система и пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; дређује потребан број људи за реализацију пројекта и координира њиховим активностима; пројектује моделе података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса; координира пројектима реализације програмских захтева (пројектна спецификација); координира израду пословних апликација; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; спроводи функционално тестирање пословних апликација; планира обраду података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама; координира израду пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава; тестира програмске целине по процесима; анализира промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; учествује у дефинисању спецификација за израду програма прати примену закона и прописа из области радних односа, здравства и здравствене информатике и извештава начелника о примени прописа и закона из наведених области; води рачуна о свим прописаним документима и обрасцима за рад из домена Центра; организује и координира рад на прикупљању података из датотека (приоритет база кадрова и штамбиљи); врши логичку контролу прикупљених података у сарадњи са здравственим установама; кориговане податке преноси из основних докумената на рачунарске медије, проверава тачност улазних и излазних података и штампаног материјала; учествује у пројектовању информационих система за потребе Завода и региона; пружа помоћ сарадницима из здравствених установа на територији Београда у вези са методологијом рада и функционисањем ресурсних база за које је задужен/одговоран; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.
Услови: – Високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године. – најмање три године радног искуства; – познавање рада на рачунару.

Додатни услов:
•Познавање рада са медицинским базама података.

Пожељно доставити доказ о познавању рада са мадицинским базама података.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на Оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

•диплому/уверење o завршеном високом образовању;
•извод из матичне књиге рођених и венчаних;
•сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
•доказ о стеченом радном искуству од најмање 3 године на наведеним пословима из описа;
•уверење о држављанству;
•фотокопију/очитану личну карту;
•потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.
Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.
Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:
Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.
Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.
Достављена документа се не враћају.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.
Рок важења
01.11.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Радно искуство у занимању
Више од 3 године
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Стари Град
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено

Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Рачунарске вештине:

Windows Виши
Obrada tabela – Excel Виши
Obrada teksta – Word ВишиSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 156 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters