Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“ u Šid (Poslato na 27-10-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 27.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“
22240 Šid, Cara Lazara 39
tel. 022/716-986

Vaspitač
na određeno vreme do 31.08.2022. godine radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
5 izvršilaca

Vaspitač
na određeno vreme do 28.08.2024. godine radi zamene direktora u prvom mandatu

Vaspitač
na određeno vreme do 30.04.2022. radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati moraju da: 1) imaju odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine ili visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije) ili na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; 2) nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) imaju državljanstvo Republike Srbije; 4) znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 5) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1)–4) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 3) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kao dokaz o ispunjenosti uslova podnosi se original dokument ili kopija overena kod javnog beležnika. Uverenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 meseci. Dokaz o poznavanju jezika je diploma izdata na srpskom jeziku. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijavni formular sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na gorenavedenu adresu, ili lično u ustanovu, svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 716-986.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“


Pregledano: 921 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters