Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 27-10-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 27.10.2021.

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12

Redovni profesor za užu naučnu oblast Mineralne i reciklažne tehnologije

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog Fakulteta kao i Pravilnikom o načinu postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti rudarskog inženjerstva sa završenim tehničkim fakultetom – studijskim programom rudarsko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017) i čl. 106, 113 i 114 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

Asistent za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo
na određeno vreme, izborni period od 3 godine

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta kao i Pravilnikom o načinu postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom Fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII/1 stepen stručne spreme, master inženjer tehnologije i upisane doktorske akademske studije studijskog programa tehnološko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 84 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 88/2017) i člana 109 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru.

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Industrijski menadžment
na određeno vreme od 1 godine

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog Fakulteta kao i Pravilnikom o načinu postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer menadžmenta i upisane master akademske studije studijskog programa inženjerski menadžment. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 83 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 109 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru.

Docent za užu naučnu oblast Mineralne i reciklažne tehnologije
na određeno vreme od 5 godina, sa 50% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog Fakulteta kao i Pravilnikom o načinu postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti rudarskog inženjerstva, sa završenim tehničkim fakultetom – studijskim programom rudarsko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017) i čl. 106, 113 i 114 Statuta Tehničkog Fakulteta u Boru, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane načnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavljaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 1359 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters