Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VLADIMIR ĐORĐEVIĆ“ u Aleksinac (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 27.10.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„VLADIMIR ĐORĐEVIĆ“
18220 Aleksinac, Dušana Trivunca 15

Nastavnik gitare

USLOVI: uslovi propisani za stepen i vrstu obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi u skladu sa čl. 2 st. 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20). Ostali uslovi: opšti uslovi za rad iz Zakona o radu; uslovi iz člana 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Svi kandidati, uz ručno potpisanu prijavu na konkurs sa biografijom, dostavljaju: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju i dodatka diplomi (za završene master studije), odnosno uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata i uverenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima (čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); izvod iz matične knjige rođenih-pribavljen posle 27.03.2009. godine (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci); da lice zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz o tome se dostavlja samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); uverenje policijske uprave da kandidati nisu osuđivani za krivična dela navedena u čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu dostavljaju: lekarsko uverenje da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji se odštampan dostavlja ustanovi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Dokumenta se predaju u originalu ili overenoj fotokopiji, putem pošte ili lično u prostorijama sekretarijata škole. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na telefon: 018/800-748. Kandidati koji budu pozvani od strane škole su dužni da pristupe proveri psihofizičkih sposobnosti koju sprovodi odgovarajuća filijala Nacionalne službe za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Kandidati su dužni da u prijavi navedu kontakt telefon kako bi bili obavešteni o postupku provere psihofizičkih sposobnosti. Prijave kandidata koji ne pristupe proveri psihofizičkih sposobnosti neće se razmatrati.

Nastavnik harmonike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: uslovi propisani za stepen i vrstu obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi u skladu sa čl. 2 st. 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20). Ostali uslovi: opšti uslovi za rad iz Zakona o radu; uslovi iz člana 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja). Svi kandidati, uz ručno potpisanu prijavu na konkurs sa biografijom, dostavljaju: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju i dodatka diplomi (za završene master studije), odnosno uverenje o diplomiranju ukoliko diploma još nije izdata i uverenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima (čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); izvod iz matične knjige rođenih-pribavljen posle 27.03.2009. godine (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci); da lice zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz o tome se dostavlja samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); uverenje policijske uprave da kandidati nisu osuđivani za krivična dela navedena u čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu dostavljaju: lekarsko uverenje da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji se odštampan dostavlja ustanovi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Dokumenta se predaju u originalu ili overenoj fotokopiji, putem pošte ili lično u prostorijama sekretarijata škole. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na telefon: 018/800-748. Kandidati koji budu pozvani od strane škole su dužni da pristupe proveri psihofizičkih sposobnosti koju sprovodi odgovarajuća filijala Nacionalne službe za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Kandidati su dužni da u prijavi navedu kontakt telefon kako bi bili obavešteni o postupku provere psihofizičkih sposobnosti. Prijave kandidata koji ne pristupe proveri psihofizičkih sposobnosti neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VLADIMIR ĐORĐEVIĆ“


Pregledano: 433 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters