Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ” u Niš (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 27.10.2021.

GIMNAZIJA
“BORA STANKOVIĆ”
18000 Niš, Vožda Karađorđa 27

Nastavnik fizike

USLOVI: vrsta obrazovanja za nastavnika fizike: profesor fizike; diplomirani fizičar; diplomirani astrofizičar; diplomirani fizičar za opštu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; diplomirani fizičar - informatičar; profesor fizike za srednju školu; diplomirani fizičar - istraživač; diplomirani fizičar za teoriju i eksperimentalnu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; diplomirani fizičar - profesor fizike - master; diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master; diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master; diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master; diplomirani profesor fizike - master; diplomirani fizičar - master; diplomirani fizičar - master fizike - meteorologije; diplomirani fizičar - master fizike - astronomije; diplomirani fizičar - master medicinske fizike; master fizičar; master profesor fizike. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

Nastavnik engleskog jezika

USLOVI: vrsta obrazovanja za nastavnika engleskog jezika: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; profesor engleskog jezika i književnosti i italijanskog jezika i književnosti; profesor engleskog jezika i književnosti i nemačkog jezika i književnosti; diplomirani filolog anglista; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju da imaju prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost; Anglistika; Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

OSTALO: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20): da imaju odgovarajuće obrazovanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz se dostavlja pri zaključenju ugovora o radu); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da dostave: prijavni formular dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, popunjen i odštampan; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidati koji su završili drugi stepen, dostavljaju i diplomu sa osnovnih akademskih studija); uverenje o neosuđivansti izdato u MUP-u (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad; izjavu saglasnosti da škola može da dostavi podatke o ličnosti Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Vršiće se psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standarnizovanih postupaka. Prijave slati na adresu škole, Gimnazija „Bora Stanković”, Vožda Karađorđa 27, Niš ili predati neposredno u sektretarijatu škole, u koverti sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1304 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters