Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti – asistent sa doktoratom Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU u Subotica (Poslato na 27-10-2021)

Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti – asistent sa doktoratom


Oglas važi od: 27.10.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU
24000 Subotica, Štrosmajerova 11

Raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja saradnika Univerziteta za naučnu/užu naučnu oblast:

Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti – asistent sa doktoratom
za rad na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme.

USLOVI: Sa licem izabranim u zvanje asistenta sa doktoratom zaključuje se ugovor o radu na period od tri godine, sa mogućnošću produženja za još tri godine. Visokoškolska ustanova bira u zvanje asistenta sa doktoratom, lice koje je steklo naučni naziv doktora nauka i koje pokazuje smisao za nastavni rad i koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8). Ostali uslovi za izbor saradnika Fakulteta predviđeni su odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon) i opštima aktima Univerziteta u Novom Sadu i Učiteljskog Fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi ne može steći zvanje nastavnika, odnosno saradnika.

OSTAO: Prijave kandidata sa prilozima: stručna biografija, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi – originali ili overene kopije, o završenim osnovnim, master (magistarskih) i doktorskim studijama/diplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovorajuće naučne oblasti, izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija, uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija, spisak naučnih radova, radovi (u papirnom ili elektronskom obliku na CD-u), lekarsko uverenje, uverenja o neosuđivanosti, podnose se Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, na adresu: Štrosmajerova 11, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u Listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.


Pregledano: 648 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters