Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Beograd (Poslato na 27-10-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 27.10.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 195

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS“ broj 87 od 12.12.2019. godine); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i zajedno sa odštampanim formularom prilaže svedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o pohađanju programa obuke za pedagoškog asistenta (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), dokaz o poznavanju romskog jezika (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom – potvrda iz suda. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave i skenirana dokumenta sa biografijom slati na navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 160 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters