Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“ u Kucura (Poslato na 27-10-2021)

Pedagog


Oglas važi od: 27.10.2021.

OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“
21466 Kucura, Oslobođenja 6

Pedagog
sa 50% norme časova

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje za radno mesto pedagoga, prema odredbama čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) i odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje ne starije od 6 meseci); g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje ne starije od 6 meseci); d) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) pribavlja se pre zaključenja ugovora o rad. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs za radno mesto pedagog sa 50% norme”. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“


Pregledano: 501 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters