Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na GIMNAZIJA U PIROTU u Pirot (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik istorije


Oglas važi od: 27.10.2021.

GIMNAZIJA U PIROTU
18300 Pirot, Srpskih vladara 128

Nastavnik istorije
na određeno vreme radi zamene odsutnog preko 60 dana, do povratka radnika sa funkcije
1 izvršilac sa 60% radnog vremena i 1 izvršilac sa 20% radnog vremena
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ima: odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, odnosno da je: (1) profesor istorije; (2) dipomirani iistoričar; (3) diplomirani istoričar – master; (4) mastar istoričar; (5) mastar profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije istorije. Kandidat treba i: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju. Kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, uverenje ili potvrde o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci.


Pregledano: 356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters