Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Geodezija i građevinarstvo, elektrotehnika, saobraćaj i Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC u Šabac (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Geodezija i građevinarstvo, elektrotehnika, saobraćaj i mašinstvo i obrada metala


Oglas važi od: 27.10.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC
15000 Šabac, Banjičkih žrtava 2

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Geodezija i građevinarstvo, elektrotehnika, saobraćaj i mašinstvo i obrada metala
sa 80% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, zamena zaposlenog za vreme obavljanja dužnosti direktora škole u prvom mandatu

USLOVI: 1. stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti tehnologije u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnicima o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. neosuđivanost u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2018, 27/208 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), a to je nepostojanje pravosnažne presude za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za lice nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. poznavanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular koji kandidat može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, kandidat podnosi dokaz o stepenu i vrsti obrazovanja, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) i dokaz o neosuđivanosti – uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa). Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz o psihofizičkoj sposobnosti kandidata pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Sva dokumenta kandidati prilažu kao overene kopije ili u originalu, a neblagovremene i nepotpune prijave komisija neće razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u konkursnom roku od 8 dana od dana objavljivanja, na adresu: Tehnička škola Šabac, Banjičkih žrtava 2, 15000 Šabac.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC


Pregledano: 422 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters