Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “KAJA” u Ljig (Poslato na 27-10-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 27.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “KAJA”
14240 Ljig, Kraljice Marije bb.
tel. 014/3445-286

Vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: Potrebno je da kandidat ispunjava sledeće uslove: 1. ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije i master strukovne studije), odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - vaspitač u skladu sa Zakonom; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za kriviačno delo za koje je izrečena bezuslovna kazana zatvora u tarajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu snkciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu kandidat treba da priloži sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o odgovarjućoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potvrda ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanov; uverenje da lice nije osuđivano (izvod iz kaznene evidencije od policijske uprave); lekarsko uverenje izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštanpanim formularom i kraćom biografijom mogu dostaviti lično ili poštom na gore navedenu adresu sa naznakom: „Za konkurs – ne otvarati”. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.


Pregledano: 893 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters