Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 27-10-2021)

Profesor matematike


Oglas važi od: 27.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
17500 Vranje, Omladinska 20

Profesor matematike
na određeno vreme do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove konkursa: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje i to: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primena, diplomirani matematičar za računarstvo i infoprmatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplmirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansije (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, profesor fizike i matematike, profesor informatike i matematike, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master, diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike, profesor hemije-matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije -matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave, master matematičar - profesor matematike. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani master, treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnova geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz alineja 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz alineje 2 pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs traje osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu Osnovne škole „Dositej Obradović“ Vranje, Omladinska 20. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 817 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters