Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na PONOVLjEN OGLAS ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH „OBRENOVAC“ u Obrenovac (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 27.10.2021.

PONOVLjEN OGLAS
ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANjE
ODRASLIH „OBRENOVAC“
11500 Obrenovac
Miloša Obrenovića 143
tel. 011/8723-240, 8727-851

Nastavnik matematike

USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati uslove za zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20): 1) odgovarajuće visoko obrazovanje predviđeno čl. 140 i 142 Zakona: stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studija, specijalističke akademske studije), ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je kandidat državljanin RS; 5) da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Dokazi o ispunjenosti uslova po tačkama 1), 3), 5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa biografijom, diplomom o stečenoj stručnoj spremi, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige rođenih i ostalom pratećom dokumentacijom slati na adresu škole. Fotokopije dokumenata moraju biti overene, ne starije od 6 meseci. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Neblagovremene i nepotupne prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Sva dodatna obaveštenja kandidati mogu dobiti putem telefona: 011/8723-240.


Pregledano: 839 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters