Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE” u Velika Plana (Poslato na 27-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 27.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„KARAĐORĐE”
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 135

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlenog na poslovima direktora škole, za školsku 2021/22. godinu, odnosno do postojanja potrebe za obavljanjem navedenih poslova, a najduže do 31.08.2022. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, kao i da dostave sve neophodne dokaze o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu. Pored prijave na konkurs (sa radnom biografijom), kandidati treba da dostave i popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, koji dostavljaju sa originalima ili overenim fotokopijama dokumenata, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa, i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), za nastavnika osnovne škole; overen prepis ili overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu (ukoliko kandidat isto poseduje), uverenje o državljanstvu, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela predviđena čl. 139 stav 1. tačka 3 Zakona o osnovima sistema, ne starije od 6 meseci; dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom, ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju lično u sekretarijatu škole od 08.00 do 14.00 sati ili na gorenavedenu adresu.

Nastavnik francuskog jezika
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlene dok obavlja poslove pomoćnika direktora škole, za školsku 2021/22. godinu, do njenog povratka na rad, a najduže do 31.08.2022. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, kao i dostave sve neophodne dokaze o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu. Pored prijave na konkurs (sa radnom biografijom) kandidati treba da dostave i popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, koji dostavljaju sa originalima ili overenim fotokopijama dokumenata, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa i to: popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, koji dostavljaju sa originalima ili overenim fotokopijama dokumenata, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka – u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), za nastavnika osnovne škole; overen prepis ili overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu (ukoliko kandidat isto poseduje); uverenje o državljanstvu; dokaz o neosuđivanosti za krivična dela predviđena čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovima sistema, ne starije od 6 meseci; dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom, ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju lično u sekretarijatu škole od 08.00 do 14.00 sati ili na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE”


Pregledano: 1423 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters